Aktualności branżowe

BUDUJE SIĘ - LOTNISKA

02.06.2011

Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS).
Wartość inwestycji do 2015 r. wynosi 4.726 mln zł, z tego środki przeznaczone przez Unię Europejską 1.274 mln zł.

BUDUJE SIĘ - DROGI

09.05.2011

DROGI W BUDOWIE
Obecnie w budowie i przebudowie są 1425 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 729 km autostrad, 528 km dróg ekspresowych i 92 km obwodnic. Realizowana jest także przebudowa 76 km istniejącej sieci.
Budowane są 32 odcinki autostrad, 37 odcinków dróg ekspresowych oraz 13 obwodnic na drogach krajowych.
 

W GUNB o materiałach budowlanych

11.04.2011

W siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dniu 23.03.2011 r. obradowała Rada Wyrobów Budowlanych, organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych.
Głównym tematem spotkania było omówienie i przyjęcie rekomendacji dotyczącej badania wyrobów budowlanych oraz przyjęcie pierwszej listy wyrobów rekomendowanych do kontroli prowadzonych przez służby nadzoru budowlanego.
 

Produkcja budowlano-montażowa w górę

05.04.2011

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych),obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. wyższa o 23,0% niż przed rokiem i o 15,4% w porównaniu ze styczniem br.
 

POKAŻĄ, JAK SIĘ BUDUJE

28.03.2011

Szkolenia ekip wykonawczych, prezentacje najnowszych technologii budowlanych, konsultacje z ekspertami - w kwietniu rusza w Polskę obwoźna szkoła budowania.
Ogólnopolską bezpłatną akcję pod nazwą Miasteczko Akademia Murowania organizuje firma Xella Polska.
Specjalnie zaprojektowana ciężarówka - Promo Truck - ma w ciągu miesiąca objechać 12 miast. Eksperci pokonają ponad 3,2 tys. km.
Porad będą udzielać w Warszawie, Toruniu, Łodzi, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie.

 

Zmiana kategorii budowlanej żłobków

21.03.2011

W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo budowlane / Dz. Ustaw nr 45 z dnia 3.3.2011 r. poz. 235 / nastąpiła zmiana kategorii budowlanej żłobków z kategorii XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej) na kategorię IX (budynki kultury, nauki i oświaty). Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, tj. 4 kwietnia 2011 r.

Spotkanie w sprawie budownictwa mieszkaniowego z NSZZ "Solidarność" -11.03.2011

16.03.2011

Program budownictwa na lata 2010-2020 stwarza możliwości uzyskania dostępu do własnego mieszkania również tym osobom, które nie dysponują w początkowym okresie zdolnością kredytową, wymaganą dla uzyskania kredytu hipotecznego.

Azbest: nowe rozporządzenie

14.03.2011

W Dz. U. Nr 8/2011, poz. 31 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Przepisy obowiązują od 26 stycznia 2011 r.

Zmiana ustawy - Prawo budowlane

01.03.2011

 W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lutego 2011 r. Nr 32 opublikowana została ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159). 

Przedmiotowa ustawa w art. 3 wprowadza nowe brzmienie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) w następującym brzmieniu:
„4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5—6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.”
Ponadto powyższa ustawa dodaje w art. 62 ustawy – Prawo budowlane ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”

Powyższa zmiana wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 18 marca 2011 r.
 

 

Inwestorzy będą łatwiej budować dzięki prawu zabudowy

03.02.2011

Jak podała Gazeta Prawna w dniu 27.1.2011 r.- wkrótce inwestor wcale nie będzie musiał nabywać na własności działki pod budowę. Wystarczy mu tzw. prawo powietrzne, czyli odrębna własność obiektu budowlanego lub prawo zabudowy.
W taki sposób będą mogły powstawać centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, hotele, podziemne parkingi i stacje metra. Oba prawa będzie można wykorzystać do zabezpieczenia kredytu.
 

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |