Aktualności branżowe

APEL DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

10.01.2009

W związku z systematycznie przechodzącymi nad Poznaniem gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi dochodzi do zdarzeń polegających na odspajaniu się od budynków różnych elementów budowlanych i architektonicznych. Stwarza to szczególne niebezpieczeństwo w zabudowie zwartej, gdzie odspojone elementy spadają na miejsca przebywania ludzi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym, z artykułu 61. pkt 2. ustawy Prawo budowlane obowiązku zapewnienia, z należytą starannością, bezpiecznego użytkowania tych obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt takich jak między innymi, wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.

W przypadku wystąpienia wymienionych okoliczności, zgodnie z art. 62. ustęp 1. pkt 4. Prawa budowlanego, właściciele lub zarządcy powinni każdorazowo spowodować sprawdzenie, czy obiekty mogą być dalej bezpiecznie użytkowane.

Kontrola elementów konstrukcyjnych powinna być wykonana przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej i będącą członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 70. ust. 1 i ust. 2 Prawa budowlanego w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, należy usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie.

Obowiązek usunięcia nieprawidłowości powinien być potwierdzony w protokóle z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokółu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania apeluje o skrupulatne wykonywanie powyższych obowiązków. Jest to bardzo ważne dla uniknięcia następstw, które mogą mieć tragiczny wymiar i powodować surową odpowiedzialność prawną.

Opracował
Dariusz Patalas, starszy specjalista w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
www.pinb.poznan.pl