Aktualności branżowe

KLASTRY A BRANŻA BUDOWLANA

19.11.2009

24 września br. w sali konferencyjnej OMEGA w Poznaniu odbyło się seminarium „Rola klastrów w podniesieniu konkurencyjności branży budowlanej”.

Seminarium zorganizowała Wielkopolska Izba Budownictwa w ramach projektu „Wspieranie i rozwój klastrów w województwie wielkopolskim – działając w klastrze zapewnimy wzrost konkurencyjności firm budowlanych”. Projekt jest współfinansowany przez samorząd województwa wielkopolskiego.

W seminarium licznie uczestniczyli przedstawiciele firm budowlanych zarówno z grona członków Izby, jak i też firm niezrzeszonych.

Uczestnictwo w klastrze ułatwia firmie kreowanie przewagi konkurencyjnej między innymi dzięki:

 • dostępowi do wyspecjalizowanych i zaawansowanych zasobów,
 • dostępowi do wyspecjalizowanych dostawców, usług i infrastruktury,
 • dostępowi do zaawansowanych technologii.

Członkowie klastra mogą wspólnie prowadzić projekty badawczo-rozwojowe, czy też laboratoria lub centra badawcze.

Uczestnicy klastra budowlanego mogą liczyć między innymi na takie korzyści jak:

 • wzajemne uczenie się w ramach klastra,
 • większą stabilność finansową i elastyczności dzięki sieci partnerów,
 • lepsze wykorzystanie okazji rynkowych,
 • osiągnięcie korzyści skali (np. wspólne zakupy),
 • obniżenie kosztów,
 • wzrost innowacyjności,
 • osiągnięcie korzyści skali,
 • poprawa organizacji i zarządzania.

Uczestnicy konferencji wśród korzyści z członkostwa w klastrze można wyróżnić między innymi:

 • obniżkę kosztów prowadzenia działalności bieżącej (ubezpieczenia, kredyty, dotacje itp., telekomunikacja, zakup środków produkcji, materiałów i surowców, materiałów biurowych, środków transportu itp., zakup energii elektrycznej i gazu, promocje – wspólna reprezentacja na targach, misje gospodarcze itp., obsługa prawna, księgowa, rzeczoznawcza, 
 • dostęp do bazy danych o: 1. projektach inwestycyjnych (poszukiwani inwestorzy i / lub wykonawcy), 2. potencjalnych inwestorach i partnerach do przedsięwzięć, 3. wolnych środkach finansowych do zagospodarowania i wolnych zasobach do wykorzystania,
 • korzystanie z siły i marki klastra (możliwość łatwiejszego organizowania konsorcjów i spółek celowych, zrównoważenie siły pojedynczych, dużych koncernów światowych w walce o zlecenia w Polsce i poza nią, kontakty z innymi klastrami, łatwiejsze pozyskanie finansowania z UE),
 • możliwość lobbowania na rzecz sprzyjających warunków rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
 • ułatwienia w dostępie do najnowszych technologii i innowacji,
 • możliwość rozwijania swoich własnych opracowań innowacyjno-wdrożeniowych we współpracy z jednostkami badawczymi współpracującymi z klastrami,
  ułatwienia w certyfikacji materiałów budowlanych w jednostkach certyfikacyjnych UE, innych niż ITB,
 • generowanie nowych pól współpracy poprzez zaistnienie bezpośredniej komunikacji pomiędzy klastrem a otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz pomiędzy samymi firmami członkowskimi (współpraca horyzontalna, ponadbranżowa),
 • dostęp do wykwalifikowanych lub niewykwalifikowanych (do przyuczenia) zasobów ludzkich w pożądanych specjalnościach (wg zapotrzebowania członków klastra).