Aktualności branżowe

Projekt nowelizacji ustaw o wyrobach budowlanych

27.01.2010

Zwiększenie efektywności kontroli organów nadzoru budowlanego oraz wyeliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających parametrów jakości - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw: o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodności.

Zmiany zakładają, że badaniom kontrolnym częściej będzie można poddawać wyroby budowlane u producenta, importera i sprzedawcy. Importer będzie miał takie same obowiązki wobec kontrolującego, jak producent. Jeżeli producent lub importer wyrobów będzie miał siedzibę poza Polską to sprzedawca będzie musiał, na żądanie kontrolującego, dostarczyć deklarację zgodności kontrolowanego wyrobu budowlanego, a w przypadku wyrobów mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia - również dokumentację techniczną - czytamy w komunikacie CIR.

Projekt umożliwia organom nadzoru poddawanie wyrobu budowlanego badaniom kontrolnym. Inspektorzy będą ustalać, czy wyrób posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały przeprowadzenie badań kontrolnych wyrobu budowlanego, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynikało, że spełnia on wymagania określone w ustawie - wyjaśnił CIR.


źródło: biznes.onet.pl