Aktualności branżowe

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych podpisana

05.04.2013

Termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie może przekraczać 60 dni, a w przypadku transakcji z podmiotami publicznymi 30 dni - tak głosi nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych podpisana 22 marca przez Prezydenta. Termin można wydłużyć tylko w wyjątkowych sytuacjach, zaś za niedotrzymanie go wierzyciel będzie mógł żądać tzw. odsetek podatkowych.
Nowelizacja ma na celu usprawnienie przepływów pomiędzy przedsiębiorcami i poprawę sytuacji dostawców produktów i usług. Wprowadza między innymi zasadę, że w przypadku transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem, termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie będzie mógł przekroczyć 30 dni; w przypadku gdy będzie to obiektywnie uzasadnione elementami umowy można go będzie przedłużyć do 60 dni. 60 dni to także najdłuższy termin płatności w przypadku podmiotów leczniczych, na przykład szpitali.

 

Ustawa wprowadza również maksymalny, 30-dniowy termin na tzw. procedurę badania towaru lub usługi, w ramach której potwierdzana ma być ich zgodność z umową.

Inną nowością jest wprowadzenie stałej rekompensaty o równowartości 40 euro, która ma pokryć wydatki ponoszone przez wierzyciela przy próbach odzyskania wierzytelności. Będzie można ją wykorzystać od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez odrębnego wezwania do jej zapłaty. Niezależnie od rekompensaty wierzyciel będzie mógł na drodze sądowej dochodzić zwrotu poniesionych wyższych kosztów windykacji.

Nowelizacja utrzymuje możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek podatkowych za brak zapłaty w terminie oraz odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia faktury dłużnikowi, gdy strony ustaliły w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.