Aktualności branżowe

Opublikowano nowelizację warunków technicznych

19.09.2013

13 sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 926). Nowelizacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r.

Nowelizacja rozporządzenia częściowo wdraża postanowienia art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010 r., s. 13).
Celem ww. dyrektywy jest ekonomicznie uzasadniona poprawa efektywności energetycznej budynków na skutek zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.
Ponadto dyrektywa realizuje inne cele, takie jak: zwiększenie do roku 2020 efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Niniejsza nowelizacja stanowi uzupełnienie istniejących przepisów techniczno-budowlanych dotyczących wyposażenia technicznego budynków, ochrony cieplnej i energooszczędności budynków stosowanych przy projektowaniu budynków, ich budowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania.

Zmiana umożliwia stosowanie wentylacji hybrydowej, która w sprzyjających warunkach wykorzystywałaby warunki atmosferyczne otoczenia budynku.

Doprecyzowano wymagania dotyczące efektywności energetycznej dla instalacji wentylacji hybrydowej, mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej.

Doprecyzowano także warunki stosowania urządzeń do odzyskiwania ciepła oraz recylkulacji powietrza dla rozwiązań instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Zlikwidowano niejasności interpretacyjne dotyczące mocy właściwej wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wskazano, jakie warunki powinna spełniać instalacja klimatyzacji, aby była efektywna energetycznie.

Ponadto:
- podzielono wymagania dla budynków projektowanych oraz podlegających przebudowie,
- zmieniono wymagania dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej budynku poprzez wprowadzenie obowiązku spełnienia warunku dotyczącego nieprzekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz jednoczesne zapewnienie wymaganej izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród zewnętrznych budynku oraz przewodów i komponentów w instalacjach,
- zmieniono wartość graniczną wskaźnika sezonowego zapotrzebowania energii pierwotnej EP budynku w zależności od rodzaju budynku.

W załączniku nr 1 powołano normy, do których są odwołania w załączniku nr 2 oraz wprowadzono jednolity tekst załącznika nr 2.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, bądź została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego – stosuje się przepisy dotychczasowe.

Źródło: www.rcl.gov.pl