Aktualności branżowe

Przetargi budowlane po trzech kwartałach 2010 roku.

25.11.2010

W okresie od lipca do września 2010 r., w Polsce opublikowano 85 037 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży). Porównując te dane z wynikami za drugi i pierwszy kwartał bieżącego roku, można zauważyć stały i systematyczny wzrost. Najwięcej przetargów budowlanych ogłoszono na Śląsku - raport serwisu www.pressinfo.pl i Grupy Marketingowej TAI. O ile w pierwszym kwartale ogłoszono 60578 przetargów, to w drugim już 78716 (wzrost o 29%). Wynik ponad 85 tys. przetargów w trzecim kwartale oznacza blisko ośmioprocentowy wzrost w stosunku do kwartału poprzedniego.

Jeśli porównamy liczbę przetargów ogłaszanych w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku, z analogicznym okresem roku 2009, widać wyraźny trend wzrostowy ilości postępowań przetargowych. W pierwszym kwartale 2009 ogłoszono bowiem 55464 przetargi, w drugim 62748, a w trzecim 65900. Przetargi budowlane - dominująca branża rynku zamówień publicznych w Polsce W okresie od lipca do września 2010 roku - 40766 ogłoszeń przetargowych dotyczyło szeroko rozumianej branży budowlanej.
Oznacza to, że przetargi budowlane stanowiły w III kwartale dominujący element rynku zamówień publicznych i stanowiły blisko 48% wszystkich przetargów ogłoszonych w Polsce. W porównaniu z poprzednimi kwartałami odsetek postępowań przetargowych o charakterze budowlanym prawie nie zmienił się, bowiem w I kwartale 28480 postępowań należało do branży budowlanej (czyli 47% wszystkich przetargów), a w II kwartale były to 37562 (48% ogólnej liczby ogłoszonych w tym czasie postępowań).
 

Z danych zebranych przez serwis www.pressinfo.pl wynika, że przetargów ogłaszanych w branży budowlanej z każdym kwartałem jest coraz więcej. W pierwszym kwartale 2010 ogłoszono 28480 postępowań przetargowych o charakterze budowlanym, w kolejnych trzech miesiącach już 37562 (wzrost aż o 32% w stosunku do I kwartału), a w trzecim kwartale zanotowano wzrost o kolejne 9% w stosunku do II kwartału - do 40766 postępowań.

Wzrost ilości ogłoszonych przetargów budowlanych nastąpił także w odniesieniu do roku 2009. W pierwszym kwartale 2010 przyrost ogłaszanych postępowań w stosunku do analogicznego okresu 2009 wyniósł 2%, w kolejnych kwartałach już odpowiednio 21% i 16%. Przetargi budowlane według miejsca ogłoszenia - śląskie liderem Według wyliczeń serwisu www.pressinfo.pl, najwięcej przetargów dotyczących szeroko rozumianej branży budowlanej w trzecim kwartale 2010 roku ogłoszono w województwie śląskim. 5601 postępowań przetargowych z woj. Śląskiego, stanowiło blisko 14% wszystkich ogłoszonych w tym zakresie postępowań przetargowych w kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: mazowieckie (5570 przetargów budowlanych - 13,7%), oraz małopolskie (3578 - 9%) i dolnośląskie (3357 - 8%).

Najmniej przetargów budowlanych w III kwartale bieżącego roku ogłoszono w województwie opolskim (994 przetargi), oraz lubuskim (1054 postępowania). Należy jednak pamiętać, że część postępowań przetargowych obejmowała swym zasięgiem więcej niż jedno województwo. Tematyki przetargów budowlanych Przetargi z szeroko rozumianej branży budowlanej, ogłoszone w okresie III kwartału 2010 dotyczyły głównie drogownictwa (27% ogłoszeń) oraz prac energoelektrycznych (20% postępowań przetargowych).

Na kolejnych miejscach pod względem ilości ogłaszanych przetargów znalazły się postępowania dotyczące prac wodno-kanalizacyjnych (13% ogłoszeń), prac związanych z usługami wykończeniowymi (10% ogłoszeń), oraz z branżą budowlaną - budową obiektów budowlanych (9% przetargów). W poprzednich kwartałach rozkład udziałów poszczególnych tematyk w ramach branży budowlanej nieco się zmieniał, jednak zawsze drogownictwo i elektroenergetyka zachowywały swój największy udział w rynku zamówień publicznych. Ponad 85% ogłoszeń dotyczących branży budowlanej miało formę przetargów nieograniczonych. 90% postępowań przetargowych z branży budowlanej dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw.

 

www.budownictwo.wnp.pl