Aktualności branżowe

Nowe normy techniczne budynków

21.12.2010

Ukazała się nowelizacja wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 
20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw nr 239 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmianie ulegnie wykaz powołanych w rozporządzeniu Polskich Norm. Nowa regulacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Stosowanie w projektowaniu i wykonawstwie aktualnych Polskich Norm, wprowadzonych w zmienianym załączniku do rozporządzenia, wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa budynków, w szczególności w zakresie obciążeń wiatrem, jak i oceny zagrożeń od skutków wyładowań atmosferycznych.

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest uwzględnienie w rozporządzeniu aktualnego stanu Polskich Norm zatwierdzonych przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wprowadzenie wymagań wynikających z aktualnych Polskich Norm, czyli norm wprowadzających najnowsze Normy Europejskie (EN), podniesie poziom nowoczesności budynków na zbliżony do europejskiego. Rozwiązania w zakresie ochrony odgromowej powinny podnieść bezpieczeństwo budynków związane z ich ochroną od wyładowań atmosferycznych. Istotne jest również, wpływające na bezpieczeństwo budynku, uwzględnienie zmiany krajowej do Polskiej Normy dotyczącej obciążenia wiatrem. 

Jak podkreśla resort infrastruktury, szczególnie istotne jest uaktualnienie wykazu Polskich Norm z zakresu ochrony odgromowej. Wieloczęściowa Polska Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa wprowadziła poszczególne części Normy Europejskiej (EN) zamiast nieaktualnych norm PN-E, czy też zmienionych norm PN-IEC lub PN-IEC/TS. Wyszczególnienie budynków, które należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych, zostało - w powołanej obecnie normie - zastąpione oceną ryzyka, którą należy dokonać zgodnie z PN-EN 62305-2:2008. Wynik oceny ryzyka decyduje nie tylko o potrzebie zastosowania środków ochrony, ale również o ich doborze w zależności od wymaganej skuteczności ochrony.

Konieczne było również uaktualnienie niektórych norm dotyczących wymagań dla instalacji elektrycznych w budynku (wieloczęściowa Polska Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia) szczególnie w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, że nowe przepisy nie będą miały zastosowania do projektów, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

źródło:www.budownictwo.wnp.pl